Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

egenmäktigt förfarande med barn - Privatdetektiv.se

Antalet barn i Sverige som bortrövas i samband med en vårdnadstvist blir alltfler. Utvecklingen är logisk. Förhållanden och relationer mellan personer från olika länder blir allt vanligare, om en vårdnadstvist uppstår finns alltid risken att en av vårdnadshavarna tar “lagen i egna händer” och bortför barnet till hemlandet. Polisen har sällan möjlighet att hjälpa den förälder som råkat ut för detta. Vi har dock både resurser och möjlighet att bistå.

Egenmäktigt förfarande med barn – vad säger lagen?

De rapporterade fallen med olovligen bortförda barn ökar för varje år som går. I typfallet är det en förälder eller en släkting till barnet som utför bortrövandet och tar barnet med till ett annat land.

Bakgrunden till denna typ av brott är givetvis att vi idag reser alltmer än tidigare, förhållanden och relationer med personer i andra länder blir därför helt naturligt allt vanligare. Ofta bosätter sig paret sedan i Sverige och familjen utökas med ett eller flera barn.

Om förhållandet tar slut uppstår ibland en svårlöst situation eftersom den ena av föräldrarna kan vilja flytta tillbaka till hemlandet och dessutom ta barnet eller barnen med sig.

I Sverige bortförs omkring 100 barn per år, oftast till de nordiska länderna eller Västeuropa, men även till utomeuropeiska länder. Bortförandet sker antingen aktivt genom att barnet kidnappas i Sverige eller i samband med att  barnet besöker den utomlands boende föräldern och därefter kvarhålls. Bortförandet kan ske innan det finns ett beslut om vårdnaden eller efter att ett beslut har fattats och den ena av parterna vägrar godta beslutet.

Vårdnadstvisten blir då ett fall för internationell familjerätt och vägen till att hitta och återfå ett kidnappat barn med hjälp av svenska och internationella myndigheter kan ibland vara både svår och lång.

Fallet Madeleine

Barn kan också rövas bort av helt obekanta personer utan koppling till familjen. Dessa barn utsätts ofta för olika grader av våld och misshandel och blir offer i den globala människohandeln. Ett av de mest bekanta kidnappningsfallen är den engelska flickan Madeleine McCann, som 2007 försvann från hotellet under familjens semestervistelse i Portugal. Flickans föräldrar har sedan dess fortsatt att söka efter sin dotter.

Hur vi arbetar

Polisen har sällan resurser eller möjligheter att agera vid denna typ av vårdnadstvist. Om du som vårdnadshavare behöver hjälp måste du vända dig till andra.

Vi anlitas ofta för att spåra och lokalisera försvunna barn när det finns ett domstolsbeslut som ger den ena föräldern rätt. Har föräldrar gemensam vårdnad är det straffbart att bortföra barnet, men det är också i de flesta fall straffbart att på egen hand “röva tillbaka” barnet. Det är enligt lag inte heller per automatik straffbelagt att hålla kvar ett barn på en plats dit barnet rest med båda föräldrarnas samtycke (exempelvis till den utomlands boende föräldern).

Ett domstolsbeslutet i ärendet är därför av avgörande betydelse för att vi ska kunna hjälpa.

Vi kan också hjälpa i de situationer då ett barn bortförts av andra anledningar. En kidnappning är ett trauma för både barn och föräldrar. Föräldrarollen innehåller en stark drivkraft att hålla barnet tryggt och utom fara, en kidnappning skapar givetvis en stark känsla av hjälplöshet och förtvivlan hos vårdnadshavarna. För barnet kan situationen vara ännu svårare då det rycks upp ur sin invanda, trygga vardag och hamnar i sammanhang där utövande av våld också är vanligt.

Föräldrar kontaktar oss ofta för att för att vi ska lokalisera var barnet befinner sig och insamla bevis som leder till en åtgärd och kanske ett gripande – och barnets återförande.

För att hitta ett bortrövat barn räcker det sällan med traditionell spaning. Det krävs inledningsvis ett mycket väl utfört förarbete med informationsinhämtning och olika typer av kartläggning. Vi förfogar över avancerad teknologi för spårning och är i många avseenden ensamma på den svenska marknaden om att använda de allra bästa och mest effektiva verktygen för informationsinhämtning. Vi har vidare ett stort globalt nätverk av medarbetare, vilket gör privatdetektiv.se unikt kvalificerat när det gäller uppgifter som sträcker sig över nationsgränserna.

Effektiviteten syns i de resultat vi har. I ett fall hade polisen letat efter en flicka i 24 månader.  När vi åtog oss uppdraget kunde vi hitta henne efter bara 18 timmar.