Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Privata säkerhsföretag

Det finns i Sverige ett stort intresse för frågor som har med brott, kriminalitet och polisarbete att göra. Ett flertal TV-program handlar om dessa frågor, media generellt skriver också mycket om ämnet. Mycket fokus har hamnat på polisens svårigheter att redovisa resultat när det gäller de mer vardagsnära brotten. Total enighet råder väl inte om orsakerna, polisens svårighet att hinna hantera mängdbrotten handlar säkert både om egen ineffektivitet, ökad anmälningsfrekvens, ett större antal begångna brott samt brist på resurser.

Brott lönar sig

Antalet polisanmälda brott 2017 var 1 520 000, en ökning med nästan 28 000 sedan året innan. Av dessa avskrevs hela 49 procent direkt, med motiveringen att spaningsuppslag saknades. Andelen brott som klaras upp har generellt sett minskat under en följd av år. Situationen idag är att antalet brott inom en del brottskategorier ligger rätt stilla, samtidigt som brottsfrekvensen inom andra ökar kraftigt. Många nya typer av brott har också tillkommit (ex. telefonbedrägerier, ID-kapningar och annat).

Många svenska kommuner anlitar eller anställer ordningsvakter eftersom polisen inte klarar av att finnas på plats i den utsträckning som är nödvändig. Ett 50-tal av Sveriges 290 kommuner använder kommunala ordningsvakter som täcker hela kommunen eller delar av kommunen.

Det är givetvis mycket viktigt att medborgarnas förtroende för polisen och de rättsvårdande myndigheterna inte rubbas. Vi vill minst av allt ha en utveckling där medborgarna börjar ta lagen i egna händer. Situationen idag är tyvärr att brott ofta lönar sig. Den utvecklingen måste vändas. Lösningen behöver inte bara handla om förändrad organisation och ökade anslag till polisen. Det finns andra vägar att gå.

Privata säkerhetsbolag kan ges polisiära rättigheter

Den kompetens och den kunskap som krävs för att bedriva polisiärt arbete finns idag utanför den polisiära verksamheten. Ett förslag som vi tycker att samhället borde titta närmre på är att ge privata säkerhetsbolag möjlighet att ta över en del utredningsarbete. Detta kan ske via kontrakt och en fast ersättning.

Att ge privata säkerhetsbolag möjlighet att utföra en del polisiärt arbete är egentligen en utveckling av en verksamhet som redan finns inom polisen, då den använder sig av civilutredare, alltså personer utan formell polisutbildning men med kompetens att bedriva utredningsarbete. Hela denna verksamhet skulle kunna utvecklas och ges fasta ramar med hjälp av ett licensieringsförfarande där säkerhetsbolaget blir en slags underleverantör till polisen.

Hela tanken är att avlasta polisen och ge godkända/licensierade bolag mer polisiär status för att bekämpa vissa typer av brott, exempelvis mängdbrotten där polisen idag har svårt att hinna med och förtroendet från allmänheten därför sviktar. Det underlag som de privata bolagen tar fram kan vara bevis eller annan utredningsdokumentation som polis och åklagare sedan får arbeta vidare med. Andra uppgifter kan vara att eftersöka var misstänkta förbrytare uppehåller sig för att undvika upptäckt.

Detta skulle också kräva att de privata bolagen fick tillgång till en del av polisens och myndigheternas informationsdatabaser med exempelvis fingeravtryck, uppgifter om DNA samt även möjligheter att begära uppgifter ur belastningsregister. Verksamheten ska vara strikt kontrollerad under översyn av länsstyrelserna. Vi anser det även vara viktigt att en del av de oseriösa aktörerna (hobbydetektivverksamheten) stoppas.

Även inom bevakningsområdet har Sverige redan idag erfarenhet av ett liknande system där entreprenörer och underentreprenörer sköter uppgifter som en gång i tiden helt låg under polisens kontroll. Vaktbolagen får enligt nuvarande lagstiftning också använda visst våld, exempelvis batong.

Säkerhetsbolagen har både kompetensen och resurserna för att komplettera polisens arbete. Samarbetet skulle ge stora synergieffekter och ha märkbara effekter på brottsbekämpning och brottsutredning. Vi kan hjälpa till så att fler tjuvar tas på bar gärning. Vi kan hjälpa till med utredningsarbete och annat som leder till åtal och fällande domar.