Chat with us, powered by LiveChat

Er privata säkerhetstjänst

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Alla företag har idag, mer än någonsin tidigare, behov av en egen säkerhetsavdelning eller en säkerhetstjänst, oavsett hur stort eller “litet” företaget är. Alltfler företag väljer att ta extern hjälp för att sköta risk- och säkerhetsfrågor.

ATT OUTSOURCA SÄKERHETEN

Frågor om risk och säkerhet är av avgörande betydelse för företaget. Det handlar både om den personliga säkerheten och om säkerheten i tekniska system och IT-struktur. Ofta är dessa områden av mycket komplex natur, ett alternativ för alltfler företag är därför att outsourca hela denna del av verksamheten och låta den skötas av en tredje part. Vi har idag etablerat ett flertal sådana samarbeten och trenden är att alltfler väljer den vägen. Idag arbetar vi även med företag som är utsatta för utpressning eller hot.
I längden blir detta alternativ, att låta en extern aktör sköta säkerheten, också betydligt mer kostnadseffektivt för företaget, man slipper helt enkelt de dyrköpta misstagen.

INFORMATIONSÖVERTAGET

Säkerhet och information hänger intimt samman.Tillgång till information är nyckeln till framgång och smarta beslut. Så har det alltid varit, men är än mer så i dagens globala informationssamhälle.
Rätt information hjälper dig att handla korrekt inför en rekrytering, en tvist med en anställd eller en IT-läcka. En annan viktig uppgift för din säkerhetstjänst är därför att sköta informations- och underrättelsearbetet, exempelvis att förse styrelsen eller ägarna av bolaget med korrekt information inför nyförvärv (bakgrundskontroller) samt utföra riskanalyser och kvalificerade beräkningar av olika utfall.

Privatdetektiv.se kombinerar informationsinhämtning, underrättelsearbete, research, riskhantering samt teknisk och fysisk spaning för att ge dig och ditt företag ett övertag och förebygga risker. Vi kan arbeta med hela eller delar av säkerhetsbilden, vi kan delta i det förebyggande arbetet eller hjälpa när något inträffat.

FÖRETAGETS PRIVATA UNDERRÄTTELSEORGAN

Vårt arbete med din och ditt företags säkerhet är inriktat på att alltid ligga steget före. En betydande del av arbetet handlar om att undersöka och uppdatera hotbilder, använda underrättelseinformation för att löpande hålla företagets IT-system och alla andra rutiner så säkra som möjligt.

Det allra effektivaste alternativet är givetvis att arbeta förebyggande. Våra risk- och säkerhetsanalyser kan ligga till grund för att skapa en struktur på ditt företag där risker minimerats och säkerheten maximerats. Detta avser både säkerhet i system och säkerhet för personal och ledning.

Upptäck flera

Tjänster