Chat with us, powered by LiveChat

Internutredningar

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Internutredningar hjälper företaget att förebygga och hantera interna oegentligheter på ett konstruktivt och affärsmässigt sätt. Vi kan vara ett stöd i detta arbete och på ett professionellt och effektivt sätt hjälpa er med utredningen och hanteringen av oegentligheter inom olika områden.

HOTEN KOMMER OFTA INIFRÅN

Hot mot företagets drift och säkerhet kommer ofta inifrån. Runt 80 procent av alla brott mot en verksamhet utförs av någon som finns inne i verksamheten. Anställda eller personer i de anställdas närhet hittar svagheter i verksamheten och kan utnyttja dessa för att komma över information eller för att förskingra pengar. Ibland finns kriminella nätverk med i bilden, de har en hållhake på den anställde och pressar hen att begå brott mot företaget.

När misstanke uppkommit måste en första bedömning göras om man ska ta ärendet vidare till polis. Man bör då vara medveten om polisens begränsade resurser samt att den utredning och den process som eventuellt startas sedan inte går att stoppa.

TA HJÄLP UTIFRÅN

Många företag och verksamheter saknar en genomtänkt policy för internutredningar. När väl situationen uppstått och behovet av en utredning föreligger finns ofta en stor osäkerhet hur man ska gå vidare. 

I de flesta lägen är det absolut bästa att ta hjälp av en tredje part för att bedriva internutredningen. Alla internutredningar är känsliga, misstankar som eventuellt finns måste ledas i bevis och ett underlag måste tas fram för att i ett senare skede kanske kunna användas i en polisanmälan. En oberoende utredning säkerställer att alla fakta av vikt redovisas och dokumenteras.

En internutredning för med sig ett stort ansvar. Det är lätt att handla fel, den största och allvarligaste risken är att felaktigt peka ut någon eller att allvarligt försvåra en kommande polisutredning. Vid alla internutredningar ska samtliga inom företaget behandlas som oskyldiga tills motsatsen bevisats. Rykten och felaktiga utpekanden och anklagelser kan få svåra följder internt på företaget. Ställ dig frågan om du och din verksamhet klarar att själva utföra en internutredning på ett korrekt sätt!

OLIKA SKÄL FÖR INTERNUTREDNINGAR

Privatdetektiv.se har stor erfarenhet av internutredningar. Vi kan vara ett stöd och en hjälp att hantera bedrägerier eller förskingring eller andra oegentligheter på företaget. Vi erbjuder hjälp med alla de fyra viktiga stegen i en internutredning: Planering, bevishantering, intervjuer och analys samt slutsatser och rapportering.

Internutredningar kan startas av många olika skäl. Exempelvis:

  • Stölder och svinn.
  • Bedrägerier och trolöshet
  • Mutor/Bestickning.
  • Trakasserier och diskriminering
  • Frågor om policy och regler
  • Uppförandefrågor
  • Missbruk
  • Illojalt uppträdande, konkurrerande bisysslor

De internutredningar vi ansvarar för sker under strikt sekretess, vi arbetar korrekt, systematiskt och opartiskt och helt enligt gällande lagstiftning. Vi tar givetvis hänsyn till att en internutredning ska uppfattas som i alla lägen korrekt och motiverad för att inte skapa framtida problem för verksamheten. Utredningen bedrivs i nära samarbete med företaget och dess företrädare

Vi diskuterar i slutskedet även den uppkomna situationen med företagets ledning och föreslår åtgärder inför framtiden för att skapa en mer systematisk hantering av tecken på interna oegentligheter för att erhålla en god och stimulerande arbetsmiljö.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Spaning och kartläggning

Research och information

Due diligence

Upptäck flera

Tjänster