Chat with us, powered by LiveChat

Anlita privatspaning – Spaning & Kartläggning

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi hjälper privatpersoner och företag med spaning och kartläggning. Våra team av utredare samlar in bevisning som sammanställs i en gedigen dokumentation. Utredarna har stor erfarenhet av olika typer av spaningsuppdrag, både inom och utom landet.
En spaningsutredning är ofta det som behövs för att kunna gå från misstanke till bevis och skaffa sig en möjlighet att agera.

Spaning & kartläggning

Anlita privatspanare – Vi spanar på personer och olika mål

Privatdetektiv.se hjälper dig att samla in bevis med hjälp av spaning, kartläggning och en avslutande gedigen dokumentation. Oavsett om du är företagare eller privatperson kan vi hjälpa dig med spaningsoperationer i Sverige och i utlandet. En spaningsoperation innebär att ett team av privatspanare/utredare följer efter en person och dokumenterar dennes förehavanden med bild och/eller videoupptagning för att insamla bevis i ärendet. Spaning är ett verktyg i många olika typer av utredningar, alltifrån otrohetsutredningar för privatpersoner till företagsärenden där vi spanar på fuskande eller illojal personal.
All spaning sker under diskretion och sekretess. Spanarna har en professionell utbildning samt tillgång till alla de resurser som krävs för att bevaka objektet och inhämta efterfrågad information utan att riskera upptäckt.
Privatdetektiv.se har sitt huvudkontor i Stockholm, men operativa kontor finns även i Malmö och Göteborg. När ett spaningsuppdrag kräver det kan vi givetvis närvara även på andra orter i landet.

VARFÖR SPANING?

Det är skillnad på misstanke och bevis, ofta måste du vara säker för att kunna agera. Både företag och privatpersoner kan hamna i situationer där man anar att något inte står rätt till, men man saknar en helt klar bild av vad som sker. Gäller det allvarliga saker, som förtroendet för en livspartner eller för en anställd på en nyckelposition kan det finnas behov av professionell hjälp för att skaffa de fakta som behövs för att bringa klarhet.

Spaning kan syfta till att:

  • Hitta personer och föremål
  • Kontrollera någons trovärdighet och verifiera uppgifter
  • Samla in allmän underrättelseinformation
  • Säkra bevis vid brottsmisstanke eller andra oegentligheter
  • Samla förberedande information som kan behövas senare för ett samtal eller en intervju

DOLD ELLER SYNLIG SPANING

Spaningen kan antingen vara dold eller öppen. Om syftet är att samla in information om en eller flera personer utan deras vetskap är spaningen dold. Om spaningen är synlig är syftet det direkt motsatta, personen eller personerna ska veta att de är föremål för en spaningsinsats som riktas mot dem och kanske också mot en viss plats. Denna typ av spaning används oftast för att avhålla någon från att begå ett brott.

Det är i alla lägen viktigt att spaningen utförs på ett professionellt och diskret sätt och använder sig av tillräckliga tekniska och personella resurser. En felaktigt utförd spaning, där amatörer eller ensamma spanare åtar sig uppdrag, kan i värsta fall leda till att spaningsobjektet förvarnas, utan att syftet med spaningen uppnåtts, därmed kan möjligheten att lösa ärendet helt ha förlorats. Att spana på personer kräver en betydligt större personell och teknisk insats än vad man kanske tänker sig.

FYSISK SPANING ( kallas ibland bevakning eller skuggning av en person)

Fysisk spaning innebär att det är fysiska personer som efterföljer en eller flera personer för att kartlägga dem och dokumentera deras beteende, kontaktnätverk och förehavanden. Dokumentationen kan ske med bild, video- eller ljudupptagning och den insamlade informationen används främst till bevisning i olika avseenden. Fysisk spaning som utförs korrekt sker uteslutande med team av tre individer för att kunna rotera positioner, täcka förflyttningar och förbereda oförutsedda händelser, som att t.ex ett spaningsobjekt blir upplockad av en taxi. När vi arbetar med fysisk spaning smälter vi in i omgivningen och utför arbetet på ett sådant sätt att varken målet vi spanar på eller folk i omgivningen kan upptäcka att det pågår en spaningsoperation.

TEKNISK SPANING

Teknisk spaning innebär att vi bedriver spaning med hjälp av tekniska resurser. Det kan handla om spårning av mobiltelefoner, IT-forensiska analyser, GPS-spårning av fordon, analys och upplösning av IP-loggar eller annat. De tekniska resurser vi använder är vi rätt ensamma om, vilket gör att vi kan uppnå snabba och kostnadseffektiva resultat. Teknisk spaning i kombination med informationsinhämtning är en beprövad och effektiv metod för att uppnå goda resultat.

Läs mer om informationsinhämtning

SPANING I UTLANDET

Spaning behöver inte vara begränsad till ett visst land eller region. Vi arbetar ofta med  internationella spaningsoperationer då spaningen utförs i utlandet. Det kan handla om många olika typer av ärenden – alltifrån misstänkt otrohet till att utreda oegentligheter åt företag och organisationer och faktiskt även myndigheter. Privatdetektiv.se:s moderbolag har kontor och operativ personal i flertalet länder och städer, vilket innebär att spaning i utlandet inte behöver bli dyrare än om den utförts i Sverige. Du blir alltså inte belastad med hotell- eller flygkostnad på de flesta platser där vi har ett lokalt kontor. Även om lokalt kontor saknas på den aktuella spaningsorten skickar vi ut ett team från närmaste kontor vilket innebär att merkostnaden blir begränsad.

Observera alltså att:

  • En spaningsoperation kan sjösättas med kort varsel, oftast inom någon timme
  • En spaningsoperation behöver inte kosta mer för att den sker i utlandet

Läs mer om internationella uppdrag

KARTLÄGGNING

Vill du kartlägga en person? Ibland kan det uppstå behov av att kartlägga en person för att t.ex ta reda på mer om personens inblandning i en viss fråga eller utredning. En kartläggning görs då för att studera personens kontaktnätverk, besökta adresser, vanor eller t.ex. resor och resehistorik. En kartläggning begränsas normalt till en utvald tidsperiod som kan ligga i förfluten tid eller i aktuell tid. Kartläggning kan ske dels genom spaning,  tekniska resurser och internetaktivitet/sociala medier. Vi använder de metoder vi vet fungerar bäst – det är oftast en kombination av spaning och kartläggning som ger absolut bäst resultat.

ARBETSMETODER

Klienter kontaktar oss ofta och frågar hur vår spaning kan göra skillnad. Våra arbetsmetoder är unika, eftersom vi alltid utför ett noggrant förarbete för att få kontroll över alla de faktorer som kan tänkas påverka spaningen och spaningsresultatet. I 7 av 10 fall är det en planerad spaning vi talar om, den ger mer utrymme för att planera och tilldela rätt resurser för uppdraget. Målet är hela tiden att känna till så mycket som möjligt om den person som spaningen skall bedrivas mot, det vi kallar för spaningsobjektet eller målet. Vi intresserar oss för allt, om personen cyklar, om personen åker kommunalt, vilka personbilar vårt mål har tillgång till och vilka adresser målet brukar uppehålla sig på. Vi samlar också in annan nödvändig information som t.ex foton, mobilnummer, operatör och annan viktig data.

När vi arbetar med spaning jobbar vi alltid i ett team på minst 3 personer för att försäkra oss om att målet vi spanar på inte upptäcker misstänkt aktivitet, ser samma personer på flera platser, eller upptäcker annat som äventyrar vårt uppdrag. Vi säkerställer också att vi kan rotera runt målet på ett naturligt sätt och att vi inte riskerar tappa målet ur sikte under spaningen.

  • En spaningsoperation sker alltid i form av ett team där man arbetar tillsammans för att försäkra sig om att spaningsobjektet inte uppfattar misstänkt aktivitet eller att spaningsobjektet tappas bort.
  • En bristfällig eller felaktigt utförd spaning kan bli väldigt dyr i längden (både vad gäller kostnad och resultat)

NÄR ÄR SPANING LÄMPLIG?

Privatdetektiv.se arbetar med olika typer av utredningar som kräver spaning och kartläggning av personer. Typiska utredningar är otrohetsutredningar där det finns en misstanke om att partnern träffar någon annan eller har ett “hemligt liv” vid sidan av. Andra utredningar kan ha med egenmäktigt förfarande med barn att göra, spaningen har då som mål att att lokalisera och i ett senare skede återföra barn som hålls gömda av ena föräldern. Ibland kan spaningen utföras åt ett företag som misstänker illojal konkurrens eller andra oegentligheter på arbetsplatsen. Spaning kan fungera som ett delmoment i en större utredning där en misstanke redan föreligger, eller som en komplett utredning. När du kontaktar oss kommer våra utredare att utvärdera situationen och meddela dig vilka åtgärder som rekommenderas för din utredning.

ÄR DET LAGLIGT MED SPANING?

Det är helt lagligt att bedriva spaning mot personer för att införskaffa information eller bevisning

HUR LÄNGE BRUKAR MAN SPANA?

Varje utredning är unik. Vissa fall kräver endast få timmars spaning för ett t.ex. bevisa att två personer träffas, medan andra utredningar kräver en större spaningsinsats med dagar, veckor eller månader. Privatdetektiv.se åtar sig inget spaningsuppdrag kortare än 5 timmar. Generellt bör du även känna till att spaning innebär mycket väntetid. Tiden går därför snabbt i väntan på den avgörande pusselbiten i form av bild/video eller ljud. När du ringer till oss och presenterar vad du behöver hjälp med kommer vi föreslå utredningsåtgärder och beräknad tid och kostnad.  Ibland är inte spaning den självklara utredningsmetoden, utan det finns mer kostnadseffektiva utredningar som dessutom leder till snabbare resultat. Varje ärende bedöms och utvärderas enskilt.

VAD KOSTAR DET ATT SPANA PÅ NÅGON?

Kostnaden är beroende på resurstillgång, ort och tidsåtgång. Spanar vi på kriminella eller andra känsliga mål, kan vi arbeta som ett team eller ibland två eller till och med tre team. De flesta ärenden löser vi dock med ett team. Ett team jobbar alltid tillsammans och består av 3 agenter. Kostnaden per person är från 490 SEK per timme (moms tillkommer). Här ingår även omkostnader som drivmedel, 2 fordon, trängselskatt och parkeringsavgifter. Vänligen notera att vi alltid arbetar i team om 3 man. Uppdrag som utförs av mindre än 3 agenter är dömda att misslyckas redan i förväg, det är bortkastad tid och pengar att bedriva någon form av spaning med mindre än 3 agenter.

VAD KAN JAG FÖRVÄNTA MIG AV SPANINGEN?

Slutmålet med all spaning är att samla in all i ärendet intressant information och därefter presentera den i en fullödig dokumentation som kan överlämnas till klienten. Vi har erfarenhet av diskret och utförlig spaning, samt de tekniska resurser som krävs för att skapa den dokumentation som ger dig som klient det underlag du behöver för att fatta ett beslut.
Under tiden vi arbetar med en spaningsoperation kan vi uppdatera dig om status och även förse dig med bild eller tillfällig videodokumentation. Du får alltså hela tiden veta vad som händer och sker. När uppdraget är slutfört sammanställer vi en rapport som innehåller hela den kartläggning vi gjort av den misstänkta personens förehavanden, med adresser och logg och annat. All media inhämtas, editeras och levereras till dig digitalt. Exakt hur detta sker får du information om när du beställer tjänsten.
Självfallet har vi också god kännedom om alla de juridiska aspekter som behöver beaktas när spaningsuppdrag genomförs och dokumenteras.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för att få mer information om ditt problem, vi erbjuder en kostnadsfri konsultation där du kan förklara ditt problem för oss och informera dig om hur vi kan hjälpa dig.

RELATERADE LÄNKAR

Otrohetsutredning

Internationella uppdrag

Dold kameraövervakning

Försvunnen person

Research & informationsinhämtning

Casebook

Vi utför en mängd olika spaningsuppdrag där syftet är att samla information eller bevis. För att leva upp till våra krav på effektivitet och resultat utförs spaningen i regel av en grupp av våra utredare, samt dokumenteras med olika tekniska hjälpmedel. Vanliga spaningsuppdrag kan gälla otrohetsfall, med spaning på en misstänkt partner under den egna tjänsteresan eller vid annan längre frånvaro. Andra vanliga typer av spaningsuppdrag kan handla om bedrägerimisstankar, som motiverar spaning på person eller verksamhet. Misstanke om svinn eller andra oegentligheter kan föranleda spaning på anställd eller leverantör.

Bostadsrättsförening

Ett av våra uppdrag handlade om en bostadsrättsförening på Östermalm i Stockholm där man misstänkte att hyrestagaren hyrde ut sin bostad till annan person och att hyrestagaren egentligen bodde på annan adress. Enligt bostadsrättsföreningens policy måste andrahandsuthyrning vara godkänd av föreningen, här saknades ett sådant tillstånd. Genom spaning och informationsinhämtning kunde vi samla den bevisning som krävdes för att hjälpa föreningen.

Postanställd stal paket

En postanställd misstänkes för att stjäla paket från sin egen budbil. Efter upprepade anmälningar från kunder som inte fått sina paket, började Postnord undersöka chaufförens förehavanden och kontaktade oss för en utredning. Genom spaning och dold kameraövervakning kunde vi få fram tillräckligt med bevisning mot mannen och en medhjälpare till honom.

Sjukanmälde sig för att arbeta svart åt någon annan

En byggfirma i Stockholm misstänkte att en av deras anställda systematiskt sjukanmälde sig från sitt arbete för att kunna arbeta “svart” på ett annat bygge under tiden. Firman hade fått tips om att mannen sågs på ett annat bygge under den tid han skulle varit sjukskriven. För att vidta rättsliga åtgärder mot mannen och varsla honom om avsked behövde företaget bevisning och kontaktade oss för att bedriva fysisk och teknisk spaning mot mannen. Spaningen gav snabbt resultat och redan efter 2 dagar hade vi tillräckligt med information och bevisning för att företaget skulle kunna gå vidare med ärendet.

Mannen var otrogen på affärsresan

En kvinna kontaktade oss med en misstanke om att allt inte riktigt stod rätt till med hennes man. Hon hade dessutom hittat ett underligt sms i hans telefon inför en affärsresa till utlandet.
I kombination med mannens övriga beteende ville kvinnan utreda mer om mannens förehavanden och kontaktade oss för utredning. Då hennes man redan var på plats krävdes en snabb insats och vi skickade ärendet vidare till vårt kontor i Berlin som drog igång en spaning. Redan samma kväll kunde foton och videomaterial inhämtas som bevisade att mannen faktiskt var otrogen. Det som kanske var mest chockerande var att kvinnan inte var en fast partner, utan en prostituerad som mannen träffade på sitt hotellrum.

Sonen utnyttjades av kriminella

Ett föräldrapar kontaktade oss och misstänkte konstig aktivitet hos sin 16-årige son. Sonen hade börjat köpa dyra kläder för “egna pengar” och verkade plötsligt ha tillgång till mer pengar än han haft tidigare. Sonen började undvika skolan och umgås med nya personer som han kallade för vänner. Föräldrarna hade ingen tidigare kännedom alla dessa nya “vänner”, de hade ingen geografisk anknytning till området. Mamman berättade även att hon hade hittat ett flertal SIM-kort i pojkens rum när hon städade, vilket väckte ytterligare misstankar. De kontaktade privatdetektiv.se för rådgivning och tillsammans bestämde vi att detta behövde utredas då det fanns för många indikationer på att något var fel. Spaning initierades och vi kunde följa pojken de kvällar och nätter han var ute med sina “vänner”. Det visade sig att dessa i själva verket var 10 år äldre och utnyttjade pojken som narkotikakurir mot ersättning. Föräldrarnas farhågor besannades och de kunde ta upp detta med sin son och börja prata om problemet med fakta på bordet.

Upptäck flera

Tjänster