Chat with us, powered by LiveChat

Styrelse & organisation

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi bistår styrelser och organisationer med säkerhetsrådgivning, krishantering, internutredning, Due Diligence, bakgrundskontroller och andra tjänster. Vår ambition är att helt eliminera säkerhetsrisker och att så långt det är möjligt förebygga problem som kan uppstå i samband med anställningar, dataintrång, läckor, illojal konkurrens och mycket annat.

SÄKERHETSRÅDGIVNING – STRATEGIER & STRUKTURER

Ibland uppstår situationer eller problem där specialkompetens behöver inkallas för att styra upp och strukturera. Det kan exempelvis handla om utpressningsförsök, dataintrång, kidnappning eller läckor inom organisationen. Här kommer våra handplockade kvalificerade säkerhetskonsulter och deras kunskaper väl till hands och tillsammans med vårt globala kontaktnätverk kan vi uppnå mycket goda resultat.

Säkerhetsrådgivning kan även ske i förebyggande syfte – dvs innan en krissituation uppstår. Vi utför då bl.a. omfattande riskanalyser och utformar och planerar för kommande scenarion så att vi alltid har en plan som kan initieras. Vår ambition är dock alltid att helt eliminera risker, just detta är en starkt bidragande orsak till att företagsägare, verkställande direktörer och styrelser vänder sig till när oss de behöver hjälp med problemlösning.

Tjänster vi erbjuder:

 • Hantering av interna styrelsefrågor
 • Begränsning av skador – vi går in och ger rekommendationer samt utför riskanalyser i förebyggande syfte
 • Hjälp vid rättsliga problem
 • Riskhantering
 • Hjälp vid och förebyggande av industrispionage
 • Hjälp vid och förebyggande av utpressning mot företaget, ägarna, anställda eller familjemedlemmar
 • Hjälp vid och förebyggande av kidnappning
 • Hjälp vid och förebyggande av dataintrång
 • Resesäkerhet – besök i högriskländer och utsatta områden

KRISHANTERING & INTERNUTREDNING

Vi hjälper företag, organisationer och styrelser i situationer där deras rykte riskerar att skadas eller redan har skadats. Vi står även till tjänst vid mediala granskningar samt i andra knepiga situationer.

Dålig publicitet är inte nödvändigtvis slutet för ett bolag, men det krävs att åtgärder vidtas så snabbt som möjligt. Vi kan dels bistå med noggrann förberedelse i förebyggande syfte, något som görs via utbildningar, information och framställning av informationsmaterial, och dels med skadereglering i de fall där skadan redan är skedd.

Internutredningar kan komma att bli aktuella om något inte står rätt till inom företaget, om misstanke eller bevis finns som pekar på att någon inom bolaget har begått ett allvarligt fel. I dessa situationer kan en internutredning tillsättas för att se hur stor omfattningen är,  man kan då vända sig till oss för assistans.

Oavsett om det handlar om negativ publicitet, ett globalt återkallande av en produkt, en VD:s anseende i media eller något annat, så kan vi hjälpa med krishantering, internutredning och skadebegränsning, extremt viktiga åtgärder för organisationens varumärke, rykte och anseende.

DUE DILIGENCE

Att ingå ett nytt partnerskap eller annat affärsmässigt samarbete kan innebära omfattande risker och konsekvenser. Risken kan undvikas om en Due Diligence-utredning utförs innan samarbetet eller partnerskapet påbörjas.
Genom vår Due Diligence utför vi omfattande informationsinhämtning och tittar på parametrar med röda flaggor, allt för att ni ska undvika obehagliga överraskningar. Due Diligence innefattar även tjänster som KYC (Know Your Clients).

Läs mer om Due Diligence

OSUND KONKURRENS

Företag som inte följer regleringar skapar osund konkurrens och fördelar åt sig själva, t.ex att först komma åt upphandlingar eller uppdrag. Det kan också handla om att företaget inte betalar sin personal korrekt eller att företaget anlitar svart arbetskraft.

Osund konkurrens drabbar dig och ditt företag negativt, men vi kan hjälpa dig med att uppmärksamma företag som inte följer regleringar och bestämmelser.

Vi har även möjlighet att kontrollera om konkurrenter följer alla rekommendationer (ARN) och lagar, att deras verksamhet drivs på ett lagligt sätt och att företaget inte begår skattebrott eller försöker komma undan att betala skatt.

ANALYS AV KONKURRERANDE VERKSAMHET

För att driva en framgångsrik verksamhet är det viktigt att förstå vad konkurrerande verksamheter gör, hur de gör det samt vad som fungerar och vad som kan göras bättre i verksamheten. Detta är med andra ord en tjänst du kan använda för att förbättra din verksamhet.

Vi tar här en titt på andra företag och den totala konkurrerande marknaden åt dig. Detta innebär att vi grundligt undersöker hur mycket konkurrenter spenderar på marknadsföring, hur marknadsföringen sköts, hur konkurrenterna gör för att värva nya klienter och vilka resultat det ger samt hur deras framtidsplaner ser ut. Vi studerar och analyserar också deras klienter och kunder.

Vi sammanställer en utredning och en analys, där du kan se hur den konkurrerande verksamheten påverkar dig och ditt företag, syftet är att visa på vad som kan förbättras för att nå bättre resultat. Vår analys av konkurrerande verksamheter är alltid anpassad efter dina behov och vad din verksamhet behöver för att utvecklas.

HR & REKRYTERING

Vi jobbar med företag för att kontrollera att personalen utför det arbete de anställts för att utföra, samt att anställda verkligen har den erfarenhet och de färdigheter som de påstår sig ha.

Anställningsprocessen inom ett företag kan vara både lång och tröttsam och det är ofta svårt att veta om det som står på en ansökandes CV verkligen stämmer. Andra vanligt förekommande konflikter är dispyter mellan två eller flera anställda, samt mellan en anställd och företagets styrelse. Något vi tyvärr också kommer i kontakt med relativt ofta är sexuella trakasserier och hot på arbetsplatsen.

Vi är specialister inom vårt område och har kunniga medarbetare som kan utföra bland annat:

 • Djupgående undersökningar.
 • Bakgrundskontroller av personal och andra individer inom företaget.
 • Intervjuer i utredande syfte med personerna som är eller har varit inblandade i en incident.
 • IT-forensiska undersökningar av mobiler, datorer och andra elektroniska enheter, samt kontroll av sökhistorik vilket kan komma att vara aktuellt speciellt när det gäller sexuella trakasserier, misstänkt spionage och hot.

 

Vi kan utföra noggranna bakgrundskontroller av din personal, både i förebyggande syfte innan anställning samt när personerna i fråga redan jobbar hos dig. Kontroller kan gälla en eventuell kriminell bakgrund samt eventuellt alkoholberoende eller drogmissbruk. Bakgrundskontroll kan även utföras i syfte att verifiera att personens CV är sanningsenligt.

BAKGRUNDSKONTROLL

Felrekryteringar utgör en betydande kostnad för svenska företag, de kan kosta ett företag både pengar, tid och rykte och hade kunnat undvikas genom en professionellt utförd bakgrundskontroll.

Rekrytering av ny personal är ofta en svår uppgift. Våra bakgrundskontroller är djupgående och fokuserar på att utvärdera karaktär och pålitlighet hos en potentiell medarbetare i företaget och resulterar i en “säker anställd”. Kontrollen inriktas på att verifiera den sökandes identitet, CV, utbildning, anställningsbakgrund, laglydighet och ekonomiska förhållanden. Till skillnad från många andra gräver vi dessutom lite djupare och kan hämta information från ett flertal mer svåråtkomliga källor, både nationellt och internationellt.

Genom en bakgrundsundersökning får uppdragsgivaren kunskap om vem man har att göra med och vad som kan förväntas av vederbörande. Risker minimeras samtidigt som man förbättrar sitt informationsläge i samband med anställning, processer, investeringar, samarbeten, fusioner, förvärv eller andra typer av relationer.

Läs mer om Bakgrundskontroller

SKYDD MOT SPIONAGE & SABOTAGE

Att ha ett fullvärdigt skydd mot spionage är viktigt om man driver ett företag eller sitter i en styrelse, det kan ha förödande konsekvenser för organisationen eller bolaget om hemlig information läcker ut. För att skydda ditt företag mot spionage kan vi tillhandahålla och kontrollera att rum och lokaler är avlyssningssäkra inför känsliga möten. Vår kunniga säkerhetspersonal går igenom mötesrummet med utrustning och säkerhetsställer att rummet inte kan avlyssnas internt eller externt.

Läs mer om detta här

IDENTIFIERA LÄCKOR

Om du misstänker att det finns en läcka i ditt företag där affärskritisk information eller företagshemligheter delas med annan kan vi spåra, identifiera och inhämta bevisning kring de personer som misstänks vara skyldiga. Vi samlar in så mycket bakgrundsinformation som möjligt och anpassar olika typer av spaningsuppdrag antingen för att identifiera vilka som ligger bakom läckan eller i vissa fall för att styrka den misstanke som kanske redan finns. Spaningsuppdragen kan vara både fysiska med direkt spaning på en eller flera personer, men ibland kan spaningen vara av mer teknisk art där vi letar spår i nätverk eller i digitala enheter.

Givetvis tittar vi också på möjligheten att läckan kan orsakas av spionage och att informationen hamnat i orätta händer utan att någon anställd behöver ligga bakom. Det blir tyvärr allt vanligare med dold eller illegal informationsinhämtning mellan konkurrenter, det är vår flitiga och ibland alldeles för godtrogna och okunniga  användning av olika typer av kommunikationsutrustning som skapar dessa möjligheter.

För att undvika läckor är det dessutom viktigt att personalen får en bra och korrekt information i samband med anställning och att de även erbjuds utbildning om frågor som rör säkerhet, lojalitet och IT.  Vi kan givetvis hjälpa också med detta.

MARKNADSINSIKTER & BIG DATA

En marknadsinsikt ger en tydlig inblick i hur en specifik marknad ser ut, samt hur du där kan hitta finansiella och företagsmässiga fördelar. Marknaden förändras konstant och timing är otroligt viktig – oavsett vilken marknad du är verksam inom. Marknadsinsikterna ger dig möjligheten att fatta rätt beslut tack vare den datainsamling som gjorts.

Med hjälp av Big Data-behandling och analyser tittar vi på vilka trender och tendenser som finns, och anpassar urval och flödesdata till din specifika bransch eller verksamhet. Big Data-lösningen analyserar specifika mönster, flöden och återkommande transaktioner på marknaden och vi omvandlar sedan detta till konkret information som kan användas som beslutsunderlag för t.ex. tillfälliga eller fortlöpande investeringsbeslut.

Big Data kan självklart även anpassas med så kallad “customized input” där vi matar in den data ni själva har samlat in för att processa och skapa anpassade rapporter.

Vill du veta mer?

Du kan alltid kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där du får möjlighet att beskriva ditt problem. Kontakta oss så berättar vi mer!

RELATERADE LÄNKAR

Kontrolltjänster

Due Diligence

Skydd mot spionage

Risk och säkerhetsanalys

Internationella uppdrag

Varumärkesförfalskningar och immateriella rättigheter

Casebook

Hemlig information läcktes genom spionage

Ett industriföretag som arbetade med nischade produkter inom bland annat oljebranschen kontaktade oss för att få hjälp. Ledningen för företaget hade fått information om att ritningarna till en specifik produkt som var under utveckling hade hamnat hos en konkurrent. De misstänkte att en av deras ingenjörer som arbetade med projektet hade sålt CAD-ritningarna till det konkurrerande bolaget. Den tekniska prototypen var avancerad och unik vilket gjorde det ologiskt att det andra företaget skulle ha lyckats utveckla samma produkt på så kort tid. Industriföretaget var inte säkra på om det var ingenjören själv som hade läckt informationen eller om det handlade om ett avancerat spionage för att komma över den värdefulla informationen. När vi blev kontaktade använde vi oss av IT-specialister, forensiker, avancerade spaningsåtgärder och en omfattande kontroll av telefontrafik för att identifiera hur de hemliga CAD-ritningarna hade kommit på avvägar. Vi kan tyvärr inte avslöja detaljerna på grund av sekretess - men källan identifierades och företaget fick hjälp att säkra viktiga bevis som sedan ledde till en polisanmälan och stämning.

Chefer använde företagspengar för privata resor

Vi blev inkallade för att genomföra en intern utredning för en organisation vars chefer misstänktes ha åkt på privata resor med sina familjemedlemmar och företaget hade fått betala för resorna. Vi gjorde omfattande intervjuer med anställda, genomgång av loggar, forensiska undersökningar och informationsinsamling för att hitta bevis för att detta hade skett. Vi kunde bevisa att två av cheferna hade använt företagets pengar för privata resor med sina familjer. Bevismaterialet lämnades över till polisen för utredning.

Anställning av ny VD för ett företag

En ny VD skulle anställas hos ett större företag och styrelsen behövde försäkra sig om att kandidaten verkligen var så pass lämplig som han tycktes vara i det CV han hade lämnat in till styrelsen. Vi tog på oss att utföra en noggrann bakgrundskontroll och vi gjorde den så diskret som möjligt för att individen inte skulle bli medveten om att han granskades. Det vi kunde konstatera var att all fakta på hans CV stämde överens med hans faktiska arbetslivserfarenhet, vi hittade ingenting oroande i hans bakgrund, varefter vi kunde rekommendera en anställning.

Falska sjukanmälningar

Ett företag kontaktade oss då de hade stora problem med ett flertal anställda som rapporterade sig sjuka vid flera tillfällen under en månad. Detta ledde till att andra anställda fick ta över ansvar och att deras egna arbetsuppgifter därmed inte kunde utföras under dagen. Företaget misstänkte att minst två av de anställda inte var ärliga med sina sjukanmälningar. Med fysisk spaning och även kontroll av deras sociala medier kunde vi konstatera att tre av de anställda hade gjort falska sjukanmälningar genom åren. Detta ledde till avsked - och vi hjälpte sedan företaget att skapa en ny policy vid sjukanmälning.

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Ett företag kontaktade oss eftersom en av deras anställda hade blivit anmäld för sexuella trakasserier. De ville att vi skulle hjälpa till med att undersöka vad som hade hänt och förhöra andra anställda om den aktuella situationen. Vi startade en undersökning, vilket innebar att vi gjorde intervjuer med andra anställda samt med de två personerna som var direkt inblandade i situationen, vi gjorde dessutom undersökningar av deras datorer på arbetsplatsen. Vi fann att personen som hade blivit anklagad för sexuella trakasserier hade gjort porrsökningar på sin arbetsdator. Dessutom fann vi att personen även hade sexuellt trakasserat andra kvinnliga anställda. Personen blev avskedad och även polisanmäld.

Upptäck flera

Tjänster