Chat with us, powered by LiveChat

Utredningstjänster

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Snabblänkar

Vi är ett utredningsföretag som arbetar med framtagande av fakta och bevis genom spaningsåtgärder, kartläggning, eller ren informationsinhämtning. Vi är din egen säkerhetstjänst som förser dig med viktig och vital information när du behöver den som mest. Samtliga våra utredningstjänster anpassas givetvis efter dina mål och dina behov.

UTREDNINGAR SOM GÖR SKILLNAD

Våra utredare är samtliga handplockade med stor erfarenhet och kunnande. Vi arbetar med olika typer av utredningar för att förse dig med det faktaunderlag du behöver – oavsett om du behöver materialet själv eller om du avser använda det i en domstolsförhandling. När vi arbetar med en utredning har vi ett brett spektrum av utredningsåtgärder att tillgå för att snabbt uppnå vårt mål.
Givetvis tittar vi även på kostnadseffektivitet – ibland kan en utredningsmetod uppfattas som mer kostsam, men samtidigt får man beakta att den också ger det snabbaste resultatet, och därmed i slutänden en lägre faktisk kostnad.

EFFEKTIVA ARBETSMETODER

De arbetsmetoder vi använder i utredningsarbetet har formats av kompetensen inom företaget och trimmats i de många hundra utredningar som redan genomförts. Vi utför en löpande analys och utvärdering av avslutade utredningar för att hela tiden höja vår effektivitet. Tillgången till avancerad teknisk utrustning är också en viktig beståndsdel i vårt utredningsarbete.

DIN TRYGGHET

Du kan känna dig trygg under hela tiden utredningen pågår, ända från den första kontakten med oss fram till utredningens slutförande. Vi iakttar i alla lägen strikt sekretess, arbetar diskret och följer alla lagar och förordningar.

FÖRETAGSUTREDNING

Privatdetektiv.se utför varje år hundratals företagsrelaterade utredningar som bl.a. inbegriper spaning, spårning, eller informationsinhämtning. Våra företagsutredningar är även anpassade för specifika branscher.

Här är några exempel på utredningar vi utför åt företag:

UTREDNING FÖR PRIVATPERSON

Hela vårt utbud av utredningstjänster riktar sig givetvis också till privatpersoner. Efter den inledande kontakten upprättar vi en plan hur utredningen ska genomföras och håller dig underrättad om hur arbetet fortlöper.

OTROHET

En misstanke om otrohet kan snabbt infektera ett förhållande. Det är ofta en god idé att tidigt anlita en privatdetektiv för att bekräfta eller avfärda de misstankar som finns. Ju längre en otrohetsaffär pågår, desto svårare blir ofta konsekvenserna.
En utredning om otrohet omfattar ofta spaning och teknisk analys av mobiltelefoner och annan IT-utrustning.
Vi hjälper dig att utreda om dina misstankar är välgrundade eller ej. Vårt arbete utmynnar i en gedigen dokumentation som ger dig ett tydligt svar.
Vi har stor erfarenhet av otrohetsutredningar och dokumenterat mycket goda resultat.

Läs mer om Otrohet här

SPANING & KARTLÄGGNING

Vi hjälper privatpersoner och företag med spaning och kartläggning. Spaning är ett verktyg i många olika typer av utredningar, alltifrån otrohetsutredningar för privatpersoner till företagsärenden där vi spanar på fuskande eller illojal personal. Spaning kan vara öppen eller dold, fysisk eller teknisk. En typisk fysisk spaningsoperation innebär att ett team av professionella och erfarna privatspanare följer efter en person och dokumenterar dennes förehavanden med bild och/eller videoupptagning för att insamla bevis i det aktuella ärendet. All spaning sker under diskretion och sekretess.
En spaningsutredning är ofta det som behövs för att kunna gå från misstanke till bevis och skaffa sig en möjlighet att agera.

Läs mer om Spaning och kartläggning här

INTERNATIONELLA UPPDRAG

Vi utför spaning, kartläggning och informationsinhämtning även utomlands. Detta är en mycket viktig kugge i ett effektivt utredningsarbete, eftersom många utredningar är helt beroende av att spaning och andra utredningsåtgärder kan utföras i andra länder. Vi har ett mycket stort internationellt kontaktnät och ett utbyggt samarbete med aktörer i andra länder för att garantera ett smidigt och effektivt arbete då ett ärende rör sig över en eller flera nationsgränser.

Läs mer om Internationella uppdrag här

BAKGRUNDSKONTROLL

Våra bakgrundskontroller gräver betydligt djupare än andra aktörers. Vi använder både de vanliga offentliga registren där vi tittar på rättsliga och ekonomiska förehavanden, familjebild och CV, men även andra källor med mer svåråtkomlig information, där vi kan undersöka personkopplingar och värdera olika typer av dokument eller bevis som kan styrka påståenden eller räta ut frågetecken kring en person.
Bakgrundskontroller är användbara både för verksamheter och privatpersoner i alla situationer där någon ska anställas eller rekryteras.
Vi utför även specialiserade kontroller för olika typer av verksamheter, exempelvis Due Diligence för företag.

Läs mer om Bakgrundskontroll här

VÅRDNADSTVIST & EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE MED BARN

Vid en skilsmässa där barn finns inblandade är det givetvis viktigt att parterna anstränger sig för att hitta en lösning som blir bra för barnet och de båda föräldrarna. Ibland är detta inte möjligt. Du kan då anlita en privatdetektiv i samband med en vårdnadstvist eller vid egenmäktigt förfarande med barn, alltså i situationer då en av parterna bortför barnet till annan ort i Sverige eller i vissa fall till ett annat land. Vi hjälper dig direkt eller i samarbete med din advokat.
Vårt arbete går ut på att värdera och ta fram dokumentation kring din tidigare partners lämplighet som vårdnadshavare eller ta fram dokumentation som bemöter beskyllningar som riktas mot dig som vårdnadshavare.

Läs mer om Vårdnadstvist och Egenmäktigt förfarande med barn här

STALKING

Stalking innebär olaga förföljelse, att någon utsätter en annan person för systematisk och återkommande förföljelse och kartläggning. Den förföljelse som riktas mot dig kan vara av fysisk art eller handla om oönskade kontaktförsök. Stalkningen är ofta systematisk och återkommande och skapar hos offret en stark känsla av obehag. Polisens möjligheter att hjälpa är ofta begränsade, stalking är sällan ett prioriterat ärende. Vi hjälper dig med att identifiera stalkers och insamla bevis.

Läs mer om Stalking  här

RESEARCH & INFORMATIONSINHÄMTNING

En stor del av vår verksamhet handlar om research och granskning och insamling av information för privatpersoner och företag. Utredningsarbetet kan avse saker som att kartlägga vilka fastigheter en fysisk eller juridisk person äger, vilka personer som finns i en individs bekantskapskrets eller kontaktnät, uppgifter om familjeförhållanden eller information kring resemönster, bokningar och kvitton.
Vårt stora kunnande hänger samman med en medveten satsning på kompetenta och erfarna medarbetare, avancerad teknologi och ett löpande arbete med att trimma metoder och tekniker.

Läs mer om Research och informationsinhämtning här

FÖRSVUNNEN PERSON

Försvinnanden kan ske av många olika orsaker. Personer kan hålla sig borta helt medvetet, men det kan också ligga ett brott bakom. Vi har ett antal olika tekniker för att kunna lokalisera försvunna personer. Våra insatser rör allt från fysisk spaning till forensiska undersökningar.
I de flesta fall av försvinnanden är det förberedande arbetet viktigt, det handlar om att förstå och kartlägga den försvunne för att hitta tänkbara spaningsuppslag och därifrån ta arbetet vidare.

Läs mer om Försvunnen person här

DNA-ANALYS

DNA-analyser är viktiga i många utredningar. I alla ärenden som involverar DNA-analys har vi  ett samarbete med NFC samt ett danskt kriminaltekniskt laboratorium. Inhämtning av DNA sker bl.a. genom spaning.  Vi kan också jämföra DNA-prover/DNA-test för att bekräfta eller avfärda matchning mot en eller flera personer.

Läs mer om DNA-analys här

FINGERAVTRYCK

Fingeravtryck har en mycket stark beviskraft. I alla ärenden där fingeravtryck är en del i utredningen samarbetar vi med ett kriminaltekniskt labb i Danmark. Insamlandet av fingeravtryck sker oftast via spaning och används i många typer av utredningar, antingen för att binda eller för att fria någon från misstankar.

Läs mer om Fingeravtryck här

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Säkerhetstjänster

Kontrolltjänster

Data recovery & IT-tjänster

Upptäck flera

Tjänster