Chat with us, powered by LiveChat

Vårdnadstvist & Egenmäktigt förfarande med barn

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Du kan anlita en privatdetektiv i samband med en vårdnadstvist eller vid egenmäktigt förfarande med barn, alltså i situationer då en av parterna bortför barnet till annan ort i Sverige eller i vissa fall till ett annat land. Vi hjälper dig direkt eller i samarbete med din advokat.

VÅRDNADSTVIST & EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE MED BARN

En vårdnadstvist är ett resultat av att makarna i samband med en separation har svårt att föra en konstruktiv diskussion om hur vårdnaden av de gemensamma barnen ska se ut efter skilsmässan. Vår rekommendation är förstås i första hand att parterna alltid ska försöka komma överens med varandra då det är den optimala lösningen för barnen och dessutom mindre kostsamt för föräldrarna. Men ibland har både förhållandet och samtalet helt kört fast och då finns ofta ingen annan utväg än att söka hjälp.

I en vårdnadstvist finns det Ibland faktorer som gör den ena av makarna mindre lämplig som vårdnadshavare. Den ena föräldern kan vara olämplig som vårdnadshavare på grund av sin livssituation, dokumenterat våldsamt beteende, missbruk och andra faktorer. För att i sådana Iägen kunna nå ett avgörande som är det bästa för barnet inleds en vårdnadstvist med målet att få ett juridiskt bindande beslut om barnets framtid.

När vi arbetar med vårdnadstvister sker arbetet ofta i nära samarbete med de advokater som sköter ärendet. Advokaten bygger upp fallet och vi arbetar tillsammans för att  samla bevis.

Givetvis kan du som förälder även kontakta oss innan du kontaktar en advokat, det är dock viktigt och nödvändigt att ärendet så snart som möjligt får en juridisk prövning.

SAKER ATT TÄNKA PÅ

 • Välj rätt advokat – Anlita en advokat specialiserad på vårdnadstvister och med goda goda referenser från tidigare fall. Det sista du vill är att anlita en advokat som faktiskt aldrig har vunnit ett fall.  
 • Kontrollera att din advokat inte är upptagen med alltför många fall samtidigt.
 • Vänligen notera att vi inte kan eller får ge dig förslag på advokat pga av eventuell intressekonflikt
 • Dokumentera händelser – Dokumentera viktiga händelser som senare kan få betydelse för vårdnadstvisten. Eventuella uttalade hot, trakasserier, skadegörelse, eller annat beteende hos din partner ska dokumenteras. Vid allvarligare fall ska beteendet givetvis polisanmälas. Här är det viktigt att notera att även om en polisanmälan inte leder till något just nu så kan det ändå göra det i ett senare skede.

FRI BEVISFÖRING

I vårdnadstvister gäller i princip fri bevisföring, d.v.s. allt som kan ha betydelse för fallet kan behandlas i rätten. I första hand är det naturligtvis barnets bästa som beaktas och självklart är därför frågor om föräldrarnas allmänna agerande i tvisten, deras psykiska hälsa, missbruk av alkohol och behandling av barnen av största vikt. Vår gedigna erfarenhet av diskret spaning och dokumentation av sådana förhållanden kan vara av stor betydelse i ditt fall.

NÄR ÄR DET LÄMPLIGT ATT ANLITA PRIVATDETEKTIV?

Våra privatdetektiver hjälper dig primärt med att säkra bevisning eller inhämta information som du själv kan ha nytta av. Sådan information är t.ex. hur ditt barn beter sig i den andra förälderns tillvaro. Vårt arbete syftar till att visa de faktiska omständigheter som råder i varje situation. Vi kan alltså inte förvanska information eller “sätta dit” någon. Här är några exempel på när det är lämpligt att kontakta en privatdetektiv för hjälp med vårdnadstvister eller egenmäktigt förfarande med barn:

 • Misshandel – Du har starka misstankar om att ditt barn far illa, t.ex. psykisk eller fysisk misshandel. Misstankarna grundar sig i det du har iakttagit själv (t.ex. märken på barnets kropp) eller om barnet själv har berättat om en händelse.
 • Sexuellt utnyttjande – Om du misstänker att ditt barn utnyttjas sexuellt.
 • Drogmissbruk –  Om du misstänker att din motpart brukar droger, distribuerar droger eller på annat sätt hanterar droger.
 • Alkoholmissbruk – Om du misstänker alkoholmissbruk kan sådan dokumentation/bevisning hämtas in.
 • Psykisk ohälsa – Om du misstänker att din motpart lider av psykisk ohälsa och kan utgöra en fara för barnet eller sig själv.
 • Motbevisa påstående/ information – Om din motpart har lämnat in uppgifter till domstol eller sociala myndigheter som du vet är felaktiga eller misstänker är felaktiga. Det kan t.ex. vara inkomstuppgifter från utlandet, personens egentliga fysiska adress, eller att personen begått brott i ett annat land som kan ha betydelse för utredningen/domstolsbeslutet.
 • Umgängestider –  Hur mycket tid spenderar egentligen modern/fadern med barnet? Överlåts den tiden till en annan person, t.ex. barnskötare?
 • Egenmäktigt förfarande med barn –  Om ditt/dina barn tagits ifrån dig och göms av den andra föräldern kan vi hjälpa dig att lokalisera barnen/barnet.

 

Varje enskilt ärende behandlas individuellt och vi anpassar utredningen utifrån er specifika förfrågan. I samtliga fall kommer vi behöva intyg om din status som vårdnadshavare eller papper från eventuella juridiska ombud. Kontakta oss så kan vi upplysa om vad som gäller i ditt specifika fall.

HUR VI KAN HJÄLPA DIG EFTER ETT BESLUT

Även efter att ett juridiskt beslut vunnit laga kraft kan vi hjälpa dig om det uppstår situationer när din motpart inte följer beslutet eller inte respekterar din umgängesrätt.

KLIENTKONTROLL

När du som klient kontaktar oss med en förfrågan avseende  vårdnadstvist eller egenmäktigt förfarande med barn gör vi själva egna individuella bedömningar utifrån den dokumentation som finns i ärendet, men vi tittar även på andra parametrar och gör etiska bedömningar. Vi förbehåller oss därmed rätten att tacka nej till uppdrag där det finns oklara punkter eller om vi misstänker följande:

 • Misshandel – Att du själv har brukat våld mot din fru/partner/maka eller dina barn  
 • Kriminalitet – Om du är dömd för grövre brottslighet (gäller ej ekobrott) eller är gängkriminell kan vi inte hjälpa dig i en vårdnadstvist eller vid egenmäktigt förfarande med barn
 • Hot mot din partner – Om du uttalat hot mot din partner eller dina barn och vi tagit del av dessa kommer vi inte att kunna hjälpa dig med ditt ärende. Du behöver inte vara dömd för detta, utan det räcker med att det t.ex. finns en inspelning där du uttalar hot eller dylikt
 • Extremism – Om du stödjer extremism eller terrorism kan vi inte hjälpa dig med ditt ärende eller utredning
 • Sexbrott – Om du själv är dömd för sexbrott kan vi inte hjälpa dig med någon utredning
 • Tvångsvård – Om du tvångsvårdas eller lider av psykisk ohälsa kan vi tyvärr inte hjälpa dig med någon utredning

ARBETSMETODER

Vi använder följande arbetsmetoder när vi arbetar med vårdnadstvister och egenmäktigt förfarande med barn:

 • Spårning  – Användbart vid egenmäktigt förfarande med barn. Här använder vi olika typer av spårning för att identifiera positionen på den som är misstänkt och därmed kan vi lokalisera barnen eller barnet.
 • Fysisk spaning – Kan användas mot en eller flera personer för att ta reda på om de hanterar barnen/gömmer barnen eller om det kan tänkas att de har information om var barnen befinner sig. Fysisk spaning kan även ske mot en förälder som är våldsbenägen, eller som t.ex. misstänks misshandla barnen fysiskt eller psykiskt.
 • Mastspårning – Det är möjligt att identifiera positionen på t.ex. den ena föräldern via SIM-kortsnummer/IMEI/telefonnummer. Avancerad teknik finns tillgänglig för sådan spårning.
 • Research & informationsinhämtning – Är en metod där våra researchers inhämtar information av olika slag som t.ex. flygbiljetter, hotellbokningar eller andra tidsbokningar. Här undersöker vi även olika former av aktiviteter. Informationsinhämtningen anpassas individuellt för ärendet.
 • Dold kameraövervakning –  Vi hjälper dig som klient att spela in en överträdelse t.ex. om du blir slagen eller illa behandlad inför en vårdnadstvist. Sådan bevisning kan vara avgörande för att visa personens egentliga natur.
 • Andra metoder – Vårt team arbetar med många typer av anpassade lösningar. Det kan exempelvis handla om en benägenhet att alltför lätt ta till våld.

 

För att hitta ett bortrövat barn krävs det inledningsvis ett mycket väl utfört förarbete med informationsinhämtning och olika typer av kartläggning. Vi utför fysisk spaning men även teknisk, där vi förfogar över avancerad teknologi för spårning. Vi är i många avseenden ensamma på den svenska marknaden om att använda de allra bästa och mest effektiva verktygen för informationsinhämtning. Vi har vidare ett stort globalt nätverk av medarbetare, vilket gör privatdetektiv.se unikt kvalificerat när det gäller uppgifter som sträcker sig över nationsgränserna.

När vi lokaliserat ett barn överlämnar vi i de flesta fall vår dokumentation till polisen som sedan fattar ett beslut om det vidare agerandet.

VAD ÄR KOSTNADEN FÖR ATT UTREDA VÅRDNADSTVIST?

Ärenden och utredningar kring vårdnadstvister är väldigt komplexa. Det krävs ofta mycket tid för att planera och genomföra de åtgärder som krävs för att nå ett resultat. Kostnaden för ett sådant uppdrag varierar beroende på den typ av utredningsmetod vi behöver vidta. Du får räkna med ett pris från ca 25 000 SEK för de “enklare” åtgärderna. Referenspris per timme är 1490 SEK-1890 SEK. Moms tillkommer.

JAG VILL GÅ VIDARE. HUR GÖR JAG?

När det gäller vårdnadstvister bör du i första hand kontakta oss per telefon och be att få tala med en utredare som arbetar med vårdnadstvister eller egenmäktigt förfarande med barn. Här kan du kort beskriva ditt ärende och vad du behöver hjälp med. Ditt ärende bör vara specifikt – t.ex. vad du vill utreda och varför. Vi arbetar med att uppnå mål kring en utredning och därför rekommenderar vi alltid att du först anlitar en bra advokat för att titta på de juridiska aspekterna och möjligheterna med just ditt ärende. Vid din första kontakt med oss vill vi veta väldigt kortfattat vad ditt ärende handlar om och vad du önskar uppnå med din utredning. Att någon är “knäpp”, “instabil”, eller allmänt “dum i huvudet” räcker inte som grund för att starta en utredning. Var därför saklig och rakt på sak. Sålla bort information som inte är  relevant för utredningen och gör klart för oss exakt vad ditt problem är för att kunna få bästa hjälp. Vi ser helst att du som är vårdnadshavare ringer oss direkt eller ditt juridiska ombud.

Vänligen notera att vi endast hjälper dig med den del i ärendet som avser informationsinhämtning, spårning och andra åtgärder. Vi ger ingen juridisk konsultation och vi kan inte heller hjälpa dig med frågeställningar förknippade med lagar och regler.

VILL DU VETA MER?

Du kan alltid kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där du får möjlighet att beskriva ditt problem. Kontakta oss så berättar vi mer!

RELATERADE LÄNKAR

Internationella uppdrag

Spaning & kartläggning

Research & informationsinhämtning

Casebook

Pappan höll barnen gömda trots domstolsbeslut

En kvinna kontaktar oss och uppger att hennes ex-man håller barnen gömda och att hon inte tillåts träffa dem, trots domstolsbeslut. Kvinnan uppger att mannen är våldsam och att han inte accepterar domstolsbeslutet och helt vägrar samarbeta med henne. Efter noggrann kontroll av oss och genomgång av ärendet och beslutet kunde vi erbjuda vår hjälp med att spåra upp mannen och därmed hitta barnen. Polisen har redan efterlyst barnen och mannen för egenmäktigt förfarande med barn, vilket inte är så vanligt att det sker. Genom vår spårning i kombination med spaning kunde vi snabbt hitta mannens “gömställe” i en hyrd stuga. I samförstånd med klienten meddelades polisen som kunde åka ut till platsen tillsammans med socialtjänsten som tog hand om barnen. Mannen greps av polisen.

Pappan misshandlade sin son

En klient kontaktar oss med misstanke om att pappan misshandlar sin son då hon sett märken på sonens kropp när hon haft honom hemma hos sig. Hon misstänker också att pappan har börjat dricka stora mängder alkohol. Genom spaning och andra metoder kunde vi bevisa att sonen är utsatt för en konstant psykisk misshandel av pappan när han är hos honom. Det kunde inte uteslutas att han även misshandlade sonen rent fysiskt. De ljudupptagningar och videoupptagningar vi hade gjort var av sådan kvalitet att mannen blev polisanmäld och senare även förlorade vårdnaden om barnet.

Pappan förde bort dottern till Turkiet

En förtvivlad mamma ringer oss och meddelar att hennes man tänkte ta med sin 15-åriga dotter till Turkiet för att hon eventuellt skulle giftas bort mot sin vilja. Vårt team initierar en insats för att snabbt kunna spåra pappan och stoppa honom från att lämna landet tillsammans med flickan. Flickan togs om hand av sociala myndigheter. Pappan fick inget straff.

Upptäck flera

Tjänster